Szanowni Państwo, w związku z realizacją programu Przestrzenie Sztuki chcemy ogłosić dla wszystkich młodych, debiutujących, niezależnie działających artystów oraz absolwentów uczelni artystycznych Konkurs na scenariusz i realizację spektaklu kameralnego dla młodzieży.

Zgłoszenia mogą być wysyłane drogą mailową, pocztą tradycyjną lub dostarczane osobiście do Lubuskiego Teatru do dnia 12 lipca 2024 r. (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia lub stempla pocztowego).

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie - Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo poniżej:


Regulamin konkursu
na scenariusz i realizację spektaklu kameralnego dla młodzieży 

 

I Organizator

Organizatorem „Konkursu na scenariusz i realizację spektaklu kameralnego dla młodzieży”, zwanego dalej „Konkursem” jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze, zwany dalej „Organizatorem”.

II Cele konkursu.

 1. Możliwość zaprezentowania się młodych, niezależnych, debiutujących twórców teatralnych i realizacja ich pomysłów na profesjonalnej scenie.

III Zakres przedmiotowy konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie scenariusza spektaklu kameralnego z przeznaczeniem dla konkretnej grupy wiekowej: młodzieży (od 12 lat).

 2. Maksymalna długość przedstawienia to: 80 minut.

 3. Premiera spektaklu musi odbyć się we wrześniu 2024.

 4. Obsada spektaklu nie może przekraczać 5 osób.

 5. Tematyką spektaklu powinny być problemy, z którymi zmagają się współcześnie młodzi ludzie. Szczególnie interesuje nas problem rosnącej ilości samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży – ich przyczyn.

 6. Zgłoszenie musi zawierać scenariusz oraz koncepcję artystyczną spektaklu (koncepcję reżyserską, scenograficzną, projekty kostiumów oraz koncepcję muzyczną).

 7. Artystyczne propozycje muszą być wyłącznie formami autorskimi, nie dziełami zapożyczonymi.

IV Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do absolwentów uczelni artystycznych, młodych, niezależnych, debiutujących twórców, którzy chcieliby zaprezentować swój pomysł szerszej publiczności.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 3. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich w związku z udziałem w konkursie.

 4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę utworów (w osobnych zgłoszeniach).

 5. Utwór może być napisany przez więcej niż jednego twórcę: wtedy należy podać wszystkich autorów.

V Przebieg Konkursu i nagrody

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie scenariusza oraz formularza zgłoszeniowego drogą mejlową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w edytowalnym pliku lub drogą pocztową na adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra z dopiskiem „Konkurs na scenariusz i realizację spektaklu kameralnego dla młodzieży”. Jest też możliwość osobistego doręczenia zgłoszenia w zaklejonej kopercie do Sekretariatu Lubuskiego Teatru.

 3. W przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną, Organizator zobowiązuje się potwierdzić przyjęcie Utworu do Konkursu poprzez wysłanie odpowiedzi do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem drogą elektroniczną.

 4. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy od 12.06.2024 do 12.07.2024, do godz. 23:59. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

 5. Zgłoszenia przysłane bez załączników lub po terminie nie będą oceniane.

 6. W wyniku prac Komisji Konkursowej wyłoniony zostanie 1 scenariusz.

 7. Nagrodą w konkursie jest realizacja scenariusza na profesjonalnej scenie teatralnej.

 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 24.07.2024 i zostanie podane w Aktualnościach na stronie internetowej www.teatr.zgora.pl oraz social mediach Lubuskiego Teatru.

VI Komisja Konkursowa

 1. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

 2. Komisja ma prawo nie przyznać nagród lub odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy prace nie będą spełniały wymogów Regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora.

 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 pozycja 926 z póź. zm) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, a także publikacją informacji o zwycięskich Utworach i ich Autorach. Administratorem danych osobowych jest Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

 2. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowy i ich poprawiana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.


REGULAMIN KONKURSU do pobrania (pdf) >>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu na scenariusz i realizację spektaklu kameralnego dla młodzieży (pdf) >>

________________________________________________________________________


Program Przestrzenie Sztuki Teatr

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, a głównym zadaniem operatorów jest umożliwienie artystom niezależnym (pozbawionym na co dzień „stałego adresu”) i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój publiczności. Dotychczas teatralne Przestrzenie Sztuki odbywały się w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Działania w ramach programu to m.in.: prezentacje spektakli, rezydencje twórcze, warsztaty i projekty edukacyjne, projekty animacyjne i społeczne, szkolenia i coaching dla artystów, wspieranie badań w zakresie sztuki, udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

W ramach teatralnych Przestrzeni Sztuki w latach 2020-2023 odbyło się 4500 wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, w które zaangażowało się 5000 artystów i zgromadziły 500 tys. odbiorców. W działania włączyło się także ponad 600 instytucji i podmiotów partnerskich.

Program Przestrzenie Sztuki Teatr organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie: https://www.instytut-teatralny.pl/dzialalnosc/projekty-i-programy/przestrzenie-sztuki/.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego