Chcemy z radością poinformować, że przygotowany przez Lubuski Teatr projekt „Teatr – widzę, słyszę, rozumiem”, którego celem jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami otrzymał grant w projekcie „Kultura bez barier” i będzie realizowany już od sezonu 2022/2023!

Celem działań będzie dostosowanie oferty artystycznej, edukacyjnej oraz wyposażenia w taki sposób, żeby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły również brać czynny udział w wydarzeniach teatralnych. Projekt obejmuje szereg działań, mających na celu poprawę dostępności, odbioru i umożliwienie pełniejszego uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych: tłumaczenia migowe i audiodespkrypcja spektakli, czytania performatywne, warsztaty i przewodniki filmowe po teatrze.

Projekt „Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.